top of page

Ефективни и Модерни Решения

за Корпоративната Сигурност

БРЕЙН

ТРЪСТ

СЕКЮРИТИ

РАБОТА С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

 

Компанията притежава лиценз за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и услуги, включващ:

 • Дейности с радиационни уреди за технологичен контрол (УТК) за стопански, научни или контролни цели;

 • Прилагането на програми за радиационен мониторинг и за индивидуален дозиметричен контрол в промишлени обекти;

 • Изисквания за осигуряване на физическа защита.

ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ

 

Детайлите по предоставянето на тези услуги се комуникират с  клиента за всеки отделен случай. Извършва се анализ и оценка на възможните източници на информация и се предоставя времеви и ценови разчет.

Нашата мисия е да работим за успеха на всеки наш клиент, като предоставяме единствено и само ефективни и модерни решения, свързани с корпоративната сигурност във всичките й аспекти.

 

Компанията е нова на пазара, но ние, акционерите и оперативното ръководство, сме известни на професионалната общност както в България, така и по света. Членството в редица международни организации за сигурност през последните 20 години ни позволи да познаваме отлично най-добрите световни практики и стандарти. Активното  участие в международни работни групи в състава на тези организации ни предостави възможността да видим и се запознаем със съвременните системи за сигурност в едни от най-строго охраняваните обекти по света.

 

Политиката на компанията е насочена към намирането на баланс между отделните елементи и етапи на процеса по създаване на сигурност с цел подпомагане и подкрепа бизнеса на нашите партньори.

 

Имаме амбицията да предоставяме само качествени услуги на клиенти, които ценят сигурната и устойчива среда за  развитие на техните компании.

 

Ние отказваме да правим компромиси със съвременните стандарти за сигурност, както и да предоставяме услуги на цени, които не позволяват достойно възнаграждение на нашите служители.

 

В процеса по  наемане на персонал, осъществяващ многообразието от дейности, които компанията извършва използваме най – съвременните методи за подбор като негативен и позитивен скрининг, психологически изследвания, тестове за лоялност и аналитични умения.

 

Дружеството поддържа договорни отношения  с  водещи фирми, притежаващи необходимата квалификация и потенциал за извършване на монтаж и поддръжка на всички познати технически системи за сигурност.

МИСИЯ § ЦЕЛИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

 

Компанията притежава разрешение № 519/04.05.2016 г. за осъществяване на дейности по чл.129, ал.2, т.1 – 5 от ЗМВР.

 

 1. Обхватът на лиценза е за територията на цялата страна и включва: Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти:

 • определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете, групите и зоните на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;

 • противопожарно обследване;

 • пожарен контрол;

 • установяване на възможните причини за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на ПБ;

 • подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;

 • разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите;

 • информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ;

 • провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).

УСЛУГИ
МИСИЯ И ЦЕЛИ
ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Компанията притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 2975/03.05.2016г. Обхватът на разрешението е за територията на цялата страна и включва:

 • Лична охрана на физически лица;

 • Охрана на имущество на физически и юридически лица;

 • Охрана на мероприятия;

 • Охрана на ценни пратки и товари;

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

 1. Изграждане на системи за физическа защита на:

  • кредитни и финансови институции;

  • индустриални обекти;

  • трезори;

  • търговски обекти;

  • обекти и зони с повишено ниво на сигурност;

  • подземни и надземни комуникационни канали;

  • касови центрове;

  • резервни и възстановителни центрове;

  • центрове за съхраняване на данни;

  • стратегически обекти и дейности.

 2. Изграждане на системи за защита на обекти от директен достъп на дронове и вертолети.

 3. Организация на системата за корпоративна сигурност в организации.

 4. Одит на системи за сигурност.

 5. Изграждане на модели за защита на информацията.

 6. Внедряване на DLP системи.

 7. Подбор на персонал.

 8. Международна търговия с оръжие и изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ):

  • Издаване на лицензи за търговия с оръжие и/или  ИТДУ;

  • Осъществяване на контакти с фирмите и организациите, произвеждащи, съхраняващи и/или търгуващи с оръжие и ИТДУ;

  • Подготовка и подписване на договори за външнотърговски сделки с оръжие.

СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ

Компанията притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност  № 2975/03.05.2016 г.
Компанията притежава разрешение № 519/04.05.2016 г. за осъществяване на дейности по чл.129, ал.2, т.1 – 5 от ЗМВР.
АДРЕС

гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72

Email: office@btrustsecurity.com
ТЕЛЕФОН:  +359 32 260 622; +359 884 545 541

 

ВИЖТЕ КАК МОЖЕТЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ

КОНТАКТИ

 

Съобщението е изпратено успешно!

КОНТАКТИ
bottom of page